پست خالی سالانه
حرفه مختلف
یورو ماهانه
ماه آموزش

ثبت نام

برای رابط‌ها

علاقمندی به ارتباط دادن متقاضیان
500 پاداش در هر ارتباط
  • ایجاد مشارکت اجتماعی
  • تسهیل ادغام و یک‌پارچگی با جامعه
  • برای همزیستی بهتر
  • تا ۵۰۰ € برای هر اتصال و ارتباط موفقیت آمیز

درخواست دادن

علاقمندی به یک دوره‌ آموزشی جذاب
2100 تا حقوق ماهیانه
  • تا حقوق ماهیانه ۲۱۰۰ €
  • شغل تضمین شده
  • امکان ایجاد رابطه و کسب درآمد تا ۵۰۰ €
  • یک آینده امن در آلمان